BHS English French German Russian
  • GMO
  • Eko.ba

Pristup pravosuđuPristup pravosuđu odn. pravo na pravni lijek, je treći stub Arhuske konvencije. Njegovo postojanje učvršćuje prva dva stuba Konvencije garantujući njihovu ispravnu primjenu uz pomoć sudova.

To daje javnosti i udruženjima koja ih predstavljaju, pravo na kaznene mjere za prekršaje i obeštećenje od strane javnih organa u vezi sa pristupom informacijama i učešćem javnosti u procesu donošenja odluka. Pristup pravosuđu je dizajniran da pokrije široki spektar, te obuhvata i mogućnost osporavanja bilo kakvog kršenja Zakona o zaštiti životne sredine vladinih agencija.

Pristup pravosuđu prema Konvenciji

Konvencija obavezuje države da uspostave žalbeni postupak insistirajući posebno na njegovoj dostupnosti. Ukratko, žalbeni postupak mora biti adekvatan i efektivan. Pravne odluke moraju biti zabilježene u pisanoj formi. Konačno, sudske odluke moraju biti dostupne javnosti.

Nadalje, građani moraju biti informisani o mogućnosti koje su dostupne za njih za pokretanje upravne ili sudske procedure. Vlasti takođe moraju uspostaviti mehanizame pomoći za uklanjanje ili smanjivanje novčanih prepreka pristupu pravdi.

Ko može primjenjivati ovo pravo?

Aarhuska konvencija predviđa pristup pravosuđu kao pravo koje se ostvaruje u najširem mogućem smislu. Kao prvo, utvrdi osnovne kriterije koje države moraju poštovati, i drugo, nameće državama odgovornost određivanja ovog prava u više detalja. Nakon toga, svako može da se pozove na predmet u sudu ili drugom žalbenom tijelu kako bi osigurao poštovanje svojih prava, kako je to definisano u Konvenciji, a u skladu s pravilima predviđenim nacionalnim pravom.

Kada bi se trebale pokretati pravne akcije?

Konvencija ima za cilj da bude što je moguće dalekosežnija po ovom pitanju. Dakle, bilo koju povredu prva dva stuba (pristup informacijama, učešće javnosti u donošenju odluka) jasno opravdava preduzimanje pravne radnje.

Štaviše, prepoznajući pravo svake osobe "da živi u životnoj sredini pogodnoj za dobro zdravlje i blagostanje", Konvencija takođe pokriva sve situacije u kojima to pravo nije zagarantovano.

Nadalje, Konvencija obavezuje države koje su ratifikovale Konvenciju da napuste bilo koji uski pogled na pristup pravosuđu. "Dovoljan interes" je dovoljno da se opravda sudski postupak u skladu sa Konvencijom. Međutim, u praksi postoje ograničenja u skladu sa nacionalnim zakonom i vrstom djelovanja.

Kako postupiti?

Postoji nekoliko mogućnosti u BiH za pristup pravosuđu u okviru sprovođenja odredbi Konvencije ili domaćih zakona. S obzirom da je ova tema zahtjevnija u odnosu na uređenje BiH, detaljnije objašnjenje se nalazi pod Pravna pitanja i pomoć.

Funded-by-the-European-UnionOva stranica je napravljena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost EPPIC projekta i ni na koji način ne odražava stanovišta Evropske unije.

gekko logo klein

 

transition lg mfa

702px-Auswärtiges Amt Logo.svg

                                               Backup of osce logo krive

 

 

grassroots-logo1