logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Europske integracije

Naziv projekta: Podrška SECO grupe za okoliš, energiju i transport u BiH u lobiranju za donošenje strateških okolišnih dokumenata u BiH

Donator: EU

Tema/oblast: EU integracije, IPA programiranje

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

  • Organiziranje sastanaka sa relevantnim predstavnicima vlasti
  • Organiziranje i realiziranje zagovaračkih uličnih događaja u 6 regionalnih centara i distribucija letaka zagovaranja

  • Podrška inicijativi kroz potpisivanje peticije i pisama podrške

  • Organiziranje završnog javnog događaja

Dokumenti: 

Strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša/životne sredine BiH  PREUZMI
Federacija BiH - Strategija za provođenje EAS - BIH PREUZMI
Republika Srpska - Strategija za provođenje EAS - BIH PREUZMI
Brčko Distrikt BiH - Strategija za provođenje EAS - BIH PREUZMI
Pismo podrške za strategiju zaštite okoliša PREUZMI
Prezentacija rezultata Inicijative, Sabina Jukan PREUZMI
Prezentacija EAS.BiH, Slavko Bogdanović PREUZMI
Materijal za medije za završni dogadjaj  PREUZMI
Brošura PREUZMI
Izvještaj - Završni događaj PREUZMI
Report - Final event PREUZMI

 


Naziv projekta: SECO grupa za okoliš, energiju i transport u BiH

 

Donator: TACSO BiH, EU

Tema/oblast: EU integracije, IPA programiranje

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Glavne aktivnosti projekta:

  • U okviru sektora za okoliš, energiju i transport Aarhus centar Sarajevo učestvuje u procesu auspostave institucionalnih mehanizama za konsultacije nadležnih državnih institucija sa organizacijama civilnog društva za potrebe programiranja IPA II (2014. – 2020.)

  • Aarhus centar Sarajevo je 18. i 19.12.2014. god. zajedno sa kolegama iz Centra za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo i Eko element Bugojno uz podršku od strane TACSO projekta u BiH organizirao radionicu pod nazivom: “Mogućnosti učešća OCD-a iz sektora okoliš (životna sredina), energija i transport u procesima programiranja i monitoringa realizacije sredstava iz IPA II u BiH”.

  • Ciljevi održavanja radionice bili su: 

                - Informirati OCD, članice sektorskog mehanizma za sektore okoliša, energije i trasport u BiH (SECO ETE) i druge zainteresirane strane, o mogućnostima uspostave konsultativnog SECO mehanizma u BiH i njihovog uključivanja u sam proces

             - Razmijeniti iskustva sa zemljama iz regiona, koje koriste sektorski pristup u planiranju, programiranju i praćenju IPA sredstava EU

             - Istražiti mogućnosti da se sektori okoliša, energije i transporta nađu u Strateškom dokumentu BiH kao zemlje korisnice IPA sredstava (eng. Country Strategy Paper – CSP)

Materijali: 

DEI Prezentacija M. Džemić PREUZMI
Iskustvo u radu SEKO u Srbiji, N.Djereg PREUZMI
Izvještaj Radionica SECO ETE FINAL BHS PREUZMI
Mogućnosti konsultacija u sektoru okoliša u procesu programiranja pomoći u BiH PREUZMI
Report Workshop SECO ETE FINAL PREUZMI

 

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Podržavnje kampanje

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign