logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Zelena demokratija

Naziv projekta: Jačanje participativnosti građana u procesima donošenja okolišnih odluka u Općini Centar Sarajevo

 

Donator: Općina Centar Sarajevo

Tema/oblast: Okolišna legislativa, uključivanje javnosti u procese donošenja okolišnih odluka

Trajanje projekta: 2 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

 • Sastanci u mjesnim zajednicama Općine Centar i anketiranje njihovih predstavnika

 • Analiza upitnika i kreiranje izvještaja

 • Kreiranje, dizajniranje i štampanje brošure

 • Distribuiranje brošura u MZ Općine Centar

 • Prezentiranje svih aktivnosti putem web i FB stranica AC BiH i mreže AC

Materijali: 

Brošura - Efikasno učešće javnosti u procesu donošenja okolišnih odluka PREUZMI
Izvještaj o provedenom istraživanju u MZ Općina Centar PREUZMI

 


Naziv projektaOrganiziranje javnih konsultacija u Mostaru, Bihaću i Tuzli, i analiza usklađenosti Nacrta zakona o zaštiti okoliša sa Aarhuskom konvencijom

 

Donator: USAID-ov Projekt jačanja institucija vlasti i procesa u BiH

Tema/oblast: Okolišna legislativa, uključivanje javnosti u procese donošenja okolišnih odluka

Trajanje projekta: 2 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

 • U saradnji sa USAID-SGIP i Federalnim ministarstvom okoliša i turizma organizirali smo 4 javne rasprave u vezi usvajanja novog Zakona o zaštiti okoliša FBiH u Sarajevu, Mostaru, Bihaću i Tuzli. Na javnim raspravama smo pružali tehničku i logističku podršku. Također, pripremili smo analizu usklađenosti Nacrta zakona o zaštiti okoliša sa Aarhuskom konvencijom, koju smo dostavili Federalnom ministarstvu okoliša i turizma nakon okončanja javnih rasprava.

Materijali:  

Zapisnik sa javne rasprave- Nacrt Zakona o okolisu- Bihać PREUZMI
Zapisnik sa javne rasprave- Nacrt Zakona o okolisu- Mostar PREUZMI
Zapisnik sa javne rasprave- Nacrt Zakona o okolisu- Tuzla PREUZMI
Zapisnik sa javne rasprave- Nacrt Zakona o okolisu, Sarajevo PREUZMI

 


Naziv projektaJačanje participativnosti građana u procesima donošenja okolišnih odluka

 

Donator: Općina Novo Sarajevo, Grad Sarajevo

Tema/oblast: Okolišna legislativa, uključivanje javnosti u procese donošenja okolišnih odluka

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

 • Navedenim projektom Aarhus centar je želio doprinijeti većoj i kvalitetnijoj uključenosti građana Općine Novo Sarajevo u procese donošenja odluka u oblasti okoliša. U periodu od četiri mjeseca snimljeno je stanje kada je u pitanju nivo uključenosti građana u 10 mjesnih zajednica Općine Novo Sarajevo u procese donošenja okolišnih odluka kroz sastanke u mjesnim zajednicama. Pripremljen je edukativni materijal, koji je podijeljen učesnicima radionice. Putem radionice educirano je 24 učesnika iz devet mjesnih zajednica i dvije nevladine organizacije Općine Novo Sarajevo o načinima uključivanja javnosti u procese donošenja okolišnih odluka. Rezultati posjete mjesnim zajednicama i evaluacija održane radionice pokazali su da je neophodno u budućnosti raditi na daljem educiranju građana o načinima uključivanja javnosti u procese donošenja okolišnih odluka. Osnaženi predstavnici mjesnih zajednica su svoja iskustva podijelili sa svojim sugrađanima, a Aarhus centar će kroz naredne projekte nastojati uključiti veći broj građana u ovakav vid edukacije. Sve projektne aktivnosti prezentirane su putem vlastitih web i FB stranica, a značajnije aktivnosti su objavljene putem web stranica: Mreže Aarhus centara u BiH, Općine Novo Sarajevo i informiranjem medija putem obavijesti i/ili saopćenja.

Materijali: 

Izvještaj o provedenom istraživanju u MZ Općine Novo Sarajevo PREUZMI
Radionica o javnim raspravama_SMM PREUZMI

 


Naziv projektaDan Planete 2014

 

Donator: Misija OSCE-a u BiH, ENVSEC, Grad Sarajevo

Tema/oblast: "zeleni gradovi"

Trajanje projekta: 1 mjesec

Glavne aktivnosti projekta:

 • U saradnji sa partnerskim osnovnim školama uz podršku kolega iz Udruženja "mo.ba" organizirane su kreativne radionice iz hortikulture kroz koje je prošlo 120 učenika trećih, četvrtih, petih i šestih razreda. Učenici su se upoznali sa vrstama ukrasnog bilja, načinima njihovog sađenja, te uređenja vrta. Po završetku radionica sa učenicima, volonteri Udruženja „mo.ba“ i Aarhus Centra Sarajevo imali su priliku i sami da kreiraju izgled jednog dvorišta, te posade cvijeće ispred JU "Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo".

 • Radionici su, između ostalih, prisustvovali i nacionalni focal point za Aarhusku konvenciju Mladen Rudež i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, predstavnici federalnih, kantonalnih i općinskih institucija, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija te građani. Prisutnim gostima i učesnicima kojih je ukupno bilo 60, se obratio i predstavnik Misije OSCE-a u BiH, nakon čega su upriličene prezentacije web stranica www.gradologija.ba i www.nasprostor.org.  Govorilo se i o alternativnoj transportnoj infrastrukturi u Sarajevu, prilikama za zeleniju gradnju u BiH, o lokalnim partnerstvima za zelenije gradove, te projektu solarno drvo. Radionica je dala doprinos kako u razmjeni informacija tako i u uspostavljanju novih kontakata među učesnicima. Sami učesnici su pozitivno ocjenili izbor tema i predavača.

Materijali: 

Plakat PREUZMI
D.Margeta-Alternativna transportna infrastruktura dorađeno PREUZMI
Lejla JahicPPT Green Partnerships HEIS PREUZMI
Prezentacija stranice Naš prostor PREUZMI
Prezentacija Solarno Drvo PREUZMI
Prilike za zeleniju gradnju, N. Pozder PREUZMI

 


Naziv projektaOsiguranje vladavine prava kroz jačanje pristupa pravdi u oblasti okoliša

 

Donator: Misija OSCE-a u BiH, ENVSEC, Grad Sarajevo

Tema/oblast: Okolišna legislativa

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Glavne aktivnosti projekta:

 • U sklopu projekta u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, Pravnim fakultetima Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu i uz podršku Gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo organizirana je Pravna klinika o primjeni Aarhuske konvencije u BiH, koju je uspješno završilo 20 studenata.

 • Publiciran je izvještaj o provedenom istraživanju na području Grada Sarajevo, koje je uključilo ispitivanje stavova 465 građana o stanju okoliša i pristupu okolišnim informacijama u četiri općine GS. Namjera Aarhus centra bila je da se dobivenim rezultatima provedenog istraživanja stekne jasnija slika o mišljenju javnosti o tome koji su najveći problemi u zaštiti okoliša u Gradu Sarajevo, koju bi donosioci odluka u ovoj oblasti trebalo da imaju u vidu u procesu definiranja budućih pravaca djelovanja i kreiranja politika iz oblasti zaštite okoliša i okolišnih prava građana.

 • Učešće u izradi Drugog nacionalnog Izvještaja o provedbi Aarhuske Konvencije u BiH kao i organizaciji javnih rasprava širom BiH

   

Materijali: 

Aarhuska konvencija M. Mujakić PREUZMI
Analiza sudskih odluka ZO 2012 PREUZMI
Court of Justice and Aarhus convention case law, L. Kramer PREUZMI
Implementacija ZOSPI u BiH, A. Krehić PREUZMI
IZVJESTAJ o istraživanju PREUZMI
Nacionalni okvir Ukupnost prava u oblasti zaštite okoliša, M. Mujakić PREUZMI
Pravo na pristup pravdi, M. Delalić PREUZMI
Pregled zakona i podzakonskih akata o okolišu u entitetima BiH, M.Mujakić PREUZMI
Primjena Aarhuske konvencije u procesu preuzimanja EU AQUIS-a,S.Bogdanović PREUZMI
Zapisnik sa javne rasprave u Banjaluci PREUZMI
Zapisnik sa javne rasprave u Brčkom PREUZMI
Zapisnik sa javne rasprave u Mostaru PREUZMI
Zapisnik sa javne rasprave u Sarajevu PREUZMI
Zapisnik sa javne rasprave u Tuzli PREUZMI

 


Naziv projekta: Jačanje implementacije Aarhuske konvencije u regiji Jugoistočne Evrope Podrška provedbi Aarhuske konvencije u BiH – Aarhus centar BiH

 

Donator: Misija OSCE-a u BiH, ENVSEC, Grad Sarajevo

Tema/oblast: Okolišna legislativa, pristup informacijama, uključivanje javnosti u donošenje okolišnih odluka

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

 • Obilježavanje Dana Planete 2013. godine u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH i Gradom Sarajevom, kroz organizaciju “Eko-sajma“. Cilj sajma bio je promocija rada inovatora, domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija, firmi i škola kao i međusobna razmjena iskustava u oblasti zaštite okoliša.

 • Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša 2013. godine u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane BiH i Institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo organiziranjem predavanja o genetički modificiranim organizmima. Cilj predavanja bio je upoznavanje javnosti o genetički modificiranoj hrani i zakonskoj regulativi u BiH po tom pitanju.

Materijali:  

Earth Day Poster 2013 PREUZMI
Eko sajam BOAT platf- inovator LJ. Samardžija PREUZMI
Eko sajam COORBiH prezentacija PREUZMI
Eko sajam DEMOKRATSKI OMLADINSKI POKRET PREUZMI
Eko sajam ECOLOGICAL TYPE OF HYDROPOWER PLANT, LJ. Samardžija PREUZMI
Eko sajam Ekoelement PREUZMI
Eko sajam GIKIL Jasmin Imširović PREUZMI
Eko sajam Prezentacija okolisa Fis d o o  Vitez (2) PREUZMI
Eko sajam REC prezentacija PREUZMI
Eko sajam UNEP PREUZMI
Legislativa o GMO u BiH, Colakovic PREUZMI
Predavanje o GMO u Aarhus centru, juni 2013., Durmic Pasic PREUZMI

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Podržavnje kampanje

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign