logo
BHS English

GMO amandman na Konvenciju

EKONOMSKA KOMISIJA ZA EVROPU

Sastanak Potpisnica Konvencije o pristupu informacijama,

Učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u okolišnim pitanjima

 

IZVJEŠTAJ DRUGE SESIJE POTPISNICA

Dopuna

ODLUKA II/1

GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI

Usvojeno na drugom sastanku Potpisnica

Održanom u Almatiju, Kazahstan, dana 25.-27. maja 2005.godine

 

 

Sastanak Potpisnica,

 

Spoznajući važnost daljeg usavršavanja primjene Konvencije u odlukama da li da se dopusti namjerno ispuštanje u okoliš genetski modificiranih organizama (GMO)

Kroz inter alia detaljnije primjenjivanje odredbi od onih prikazanih u članu 6. paragraf 11 Konvencije,

 

Prisjećajući se odluke  I/4,

 

Potvrđujući nejednake praktične potrebe potisnica Konvencije, posebice onih sa privredom u tranziciji, u odnosu na razvoj i implementaciju nacionalnih okvira biološke sigurnosti, uključujući njihovu potrebu za jačim odredbama o učešću javnosti,

 

Prepoznajući potrebu za saradnjom sa ostalim međunarodnim organizacijama i forumima, posebice sa Protokolom iz Kartagene o biološkoj sigurnosti, nastojeći maksimizirati sinergiju i izbjeći duplikaciju napora, inter alia kroz ohrabrivanje razmjene informacija i dalje saradnje između Sekretarijata Konvencije i Protokola iz Kartagene,

 

Pozivajući sve potpisnice Konvencije da ratificiraju ili da se prema potrebi pripoje Protokolu iz Kartagene, kako to predstavlja priliku da se razviju nacionalni okviri za biološku sigurnost, uključujući procjenu rizika i procedure donošenja odluka uključujući i učešće javnosti, kao i da omogući učešće u programima jačanja kapaciteta, posebice u kontekstu relevantnog UNEP/GEF projekta,

 

Vjerujući da, unatoč razvojima u drugim forumima, Aarhuska konvencija omogućava prikladan međunarodni okvir za daljni razvoj pristupa informacijama, učešću javnosti i pristupu pravdi što se tiče GMO-a,

 

Podržavajući kontinuiranu upotrebu Smjernica za pristup informacijama, učešću javnosti i pristupu pravdi što se tiče genetski modificiranih organizama (MP.PP/2003/3), koje je usvojen kao neobavezan, dobrovoljan instrument,

 

Napominjući aktivnosti i izvještaje Radne grupe za genetski modifikovane organizme,

 

 1. Usvaja Amandman na Konvenciju naveden u aneksu ove odluke;
 2. Ohrabruje Potpisnice da ratificiraju, prihvate i odobre amandman u najkraćem roku i da ga primjene u maksimalnom omjeru mogućem do stupanja na snagu;
 3. Također podstiće Potpisnice da obnove napore u implementaciji Smjernica; i
 4. Odlučuje da nadgleda proces ratifikacije, usvajanje i odobrenje amandmana kao i implementaciju Smjernica na trećem sastanku.

 

 

 

Aneks

 

AMANDMAN NA KONVENCIJU

 

Član 6, paragraf 11

 

Izmjena na postojeći tekst

 

1. Bez narušavanja člana 3, paragrafa 5, odredbe ovog člana se ne primjenjuju na odluke o namjernom ispuštanju u okoliš i stavljanju na tržište genetski modificiranih organizama.

 

Član 6 bis

 

Poslije člana 6, unijeti novi član koji glasi

 

Član 6 bis

 

UČEŠĆE JAVNOSTI U ODLUKAMA U NAMJERNOM ISPUŠTANJU U OKOLIŠ I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA

 

 1. U skladu sa modalitetima utvrđenim u aneksu 1 bis, sve Potpisnice će omogućiti ranu i efektivnu informaciju, kao i učešće javnosti prije donošenja odluke u vezi sa izdavanjem dozvole o namjernim ispuštanjem u okoliš i stavljanjem na tržište genetski modificiranih  organizama.
 2. Uvjeti postavljeni od strane Potpisnica u skladu sa odredbama paragrafa 1 ovog članka trebaju biti komplementarni i da uzajamno podržavaju odredbe svojih državnih okvira biološke sigurnosti, dosljedno ciljevima Kartagena protokola o biološkoj sigurnosti.

 

Aneks 1 bis

 

Poslije aneksa, unijeti novi aneks koji glasi

 

Aneks 1 bis

 

MODALITETI SPOMENUTI U ČLANU 6 BIS

 

 1. Sve Potpisnice će utvrditi, u svojim regulatornim okvirima, mjere za efektivnu informaciju i učešće javnosti u odlučivanju podložnim odredbama člana 6 bis, koji treba uključiti prihvatljiv vremenski rok, kako bi javnosti dali adekvatnu priliku da izraze mišljenje o predloženim odlukama.
 2. Potpisnice mogu u svojim regulatornim okvirima, ukoliko nađu da je prikladno, omogućiti iznimke na procedure učešća javnosti utvrđenom u ovom aneksu:

 

 

(a)    U slučaju namjernog ispuštanja genetski modificiranih organizama (GMO) u okoliš u bilo koju svrhu osim stavljanja na tržište, ako:

 

(I)   je takvo ispuštanje pod usporedivim bio-geografskim uslovima već odobreno pod regulatornim okvirima Potpisnice na koju se odnosi; i:

 

(II)  je dostatno iskustvo već stečeno ispuštanjem genetski modificiranih organizama u uspredivim ekosistemima

 

(b)   U slučaju stavljanja genetski modificiranih organizama na tržište, ako:

 

(I)     je takvo ispuštanje već odobreno pod regulatornim okvirima Potpisnice na koju se odnosi; ili

(II)    je namijenjeno za istraživanje ili za prikupljanje kultura.

 

 1. Bez narušavanja prikladnog zakonodavstva o povjerljivim informacijama i u skladu sa odredbama člana 4, svaka Potpisnica će omogućiti javnosti na prikladan, blagovremenen i učinkovit način sažetak obavijesti predstavljen u svrhu dobivanja odobrenja za namjerno ispuštanje u okoliš ili stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama na svojoj teritoriji, također izvještaj o procjeni o uticaju na okoliš gdje je to moguće i u skladu sa državnim okvirom o biološkoj sigurnosti.
 2. Potpisnice neće smatrati sljedeće informacije povjerljive ni u kojem slučaju:

 

(a)  Opšti opis genetski modificiranih organizama ili organizama na koje se odnosi, ime i adresa podnosioca zahtjeva za odobrenje za namjerno ispuštanje, namjena i, ako je prikladno, lokaciju ispuštanja;

 

(b)   Metode i planovi za monitoring genetski modificiranih organizama ili organizama na koje se odnosi i za hitnu intervenciju;

 

(c)    Okolišnu procjenu rizika.

 

 1. Svaka Potpisnica će osigurati transparentnost u procedurama donošenja odluka i omogućiti javnosti pristup relevantnim proceduralnim informacijama. Ova informacija može sadržavati na primjer:

 

(I)     Prirodu mogućih odluka

(II)    Nadležnu javnu instituciju odgovornu za donošenje odluka;

(III)   Mjere učešća javnosti utvrđene u skladu sa paragrafom 1;

(IV)   Naznake nadležne javne institucije od koje se relevantne informacije mogu dobiti;

(V)    Naznake nadležne javne institucije kojoj se mogu dostaviti komentari i vremenskom rasporedu prijenosa komentara.

     1. Odredbe donesene shodno paragrafu 1 će dozvoliti javnosti da podnese bilo koji komentar, informaciju, analize ili mišljenja koje smatra relevantnim za predloženo namjerno ispuštanje, uključujući stavljanje na tržište, na bilo koji prikladan način.

     2. Svaka Potpisnica će nastojati da osigura, kada se donose odluke o izdavanju dozvola za namjerno ispuštanje genetski modificiranih organizama u okoliš, uključujući stavljanje na tržište, da su ispoštovane sve procedure u odnosu na ishod učešća javnosti shodno paragrafu 1.

   3. Potpisnice će omogućiti da kada je odluka podložna odredbi ovog aneksa uzeta u razmatranje od strane nadležne javne institucije, tekst te odluke je dostupan javnosti zajedno sa obrazloženjima i razmatranjima na kojima je zasnovana.

 

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign