logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Međunarodni akti/konvencije i sporazumi

Bosna i Hercegovina je postala Ugovorna strana u sljedećim konvencijama tako što ih je preuzela sukcesijom kao sljedbenica bivše Jugoslavije:

 

MULTILATERALNI UGOVORI U

OBLASTI OKOLIŠA

MJESTO I GODINA

USVAJANJA

DATUM RATIFIKACIJE

(sukcesijom)

„SLUŽBENI LIST“ BR.1

Konvencija o barskim i močvarnim područjima od međunarodnog značaja, posebno staništima vodotokova

 Ramsar, 1971

2001 

 Notifikacija o sukcesiji 2

 Konvencija o dalekosežnom prekograničnom zagađenju zraka

Ženeva, 1979 

6. mart 1992 

SFRJ 11/86R

BiH 13/94 

 Protokol o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procjenu dalekosežne transmisije zagađivača zraka u Evropi (EMEP) 

Ženeva, 1984 

1. septembar 1993 

SFRJ 2/87R

BiH 13/94 

 Konvencija o međunarodnoj pomorskoj organizaciji

Ženeva, 1948 

 16. juli 1993

 

 Konvencija o međunarodnoj civilnoj avijaciji, aneks 16 – avionska buka

 Čikago, 1944

 13. januar 1993

 

 Konvencija o zaštiti ozonskog omotača

Beč, 1985 

 1. septembar 1993

 

SFRJ: 2/87

R BiH 13/94

 

 • Protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač

 Montreal, 1987

 1. septembar 1993

 SFRJ: 16/90

 • Amandmani Montrealskom protokolu prema dogovoru Ugovornih strana sa drugog sastanka

 London, 1990

 11. august 2003*

BiH: 8/03 

• Amandmani na Montrealski protokol prema dogovoru Ugovornih strana sa četvrtog sastanka 

Kopenhagen, 1992 

 11. august 2003*

BiH: 8/03 

 • Amandmani na Montrealski protokol prema dogovoru Ugovornih strana sa devetog sastanka

Montreal, 1997 

 11. august 2003*

 BiH: 8/03

 • Amandmani na Montrealski protokol prema dogovoru Ugovornih strana s jedanaestog sastanka

Peking, 1999 

U parlamentarnoj proceduri 

 

 Konvencija UN-a o pravu mora

 Zaliv Montego, 1982

 12. januar 1994

R BiH: 15/95 

 Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja

 Barcelona, 1976

 1. mart 1992

 SFRJ: 12/77

R BiH: 25/93

• Protokol o sprečavanju zagađenja Sredozemnog mora potapanjem otpada iz brodova i zrakoplova 

 Barcelona, 1976

 1. mart 1992

 

 • Protokol o saradnji u borbi protiv zagađivanja Sredozemnog mora naftom i ostalim štetnim materijama u slučaju nesreće

 Kuvajt, 1978

 1. mart 1992

 

 Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja iz kopnenih izvora (LBS)

 Atena, 1980

 22. oktobar 1994

SFRJ: 1/90

R BiH: 13/94 

 • Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznovrsnosti Sredozemnog mora

 Ženeva, 1982

22. oktobar 1994 

SFRJ: 9/85

R BiH: 13/94

 • Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznovrsnosti Sredozemnog mora Mediterana

 Barcelona, 1995

 12. decembar 1999*

 

 Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine

 Pariz, 1972

 12. juli 1993

 R BiH: 25/93

 Konvencija o korištenju bijelog olova u bojama

 Ženeva, 1921

2. juni 1993 

 

 Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasne robe cestom (ADR)

Ženeva, 1957 

1. septembar 1993 

 

 • Protokol o izmjeni člana (14) Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasne robe cestom (ADR)

 Nju York, 1975

1. septembar 1993 

 

 Protokol o izmjeni člana (14) Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasne robe cestom (ADR)

 Beč, 1979

 30. juni 1998

 

 Konvencija o ribolovu i o očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora

 Ženeva, 1958

 12. januar 1994

 

 Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu

 Ženeva, 1958

 1. septembar 1993

 

Konvencija o kontinentalnom grebenu 

  Ženeva, 1958 

12. januar 1994

 

 Konvencija o otvorenom moru

 Ženeva, 1958

12. januar 1994 

 

 Konvencija o zaštiti radnika od profesionalnih rizika u radnom okruženju uzrokovanih zagađenjem zraka, bukom i vibracijama

 Ženeva, 1977

2. juni 1993 

 

 Ugovor o zabrani smještaja nuklearnog oružja i ostalog oružja za masovno uništenje na dno mora i okeana i u njihovo podzemlje

 London, Moskva, Vašington D.C., 1971

 15. august 1994

 

 Ugovor o neprofilaciji nuklearnog oružja

 Nju York, 1968

 15. august 1994

 

 Konvencija o ranoj dojavi nuklearne nesreće

 Beč, 1986

 30. juni 1998

 

 Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti

 Beč, 1986

 30. juni 1998

 

Konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje i skladištenja bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i njihovo uništenju 

 London, Moskva, Vašington D.C., 1972

15. august 1994

 

Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja Sredozemnog mora naftom (za engl prevod: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)

London, 1954

1994

SFRJ: 60/73 i 53/74

 
R BiH: 13/94

Međunarodna konvencija o zaštiti od zagađenja s brodova

London, 1973

1994

SFRJ: 2/85
R BiH: 13/94

1) Ukoliko je dostupan/poznat

2) Izvor: NEAP BiH

* Sporazumi u tabeli koji su označeni zvjezdicom nisu usvojeni sukcesijom, već su dio sporazuma koji su prethodno usvojeni sukcesijom, te su time njihov sastavni dio.

 

U skladu s državnim Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih sporazuma ("Službeni glasnik BIH" br. 29/00) ratificirane su sljedeće konvencije i sporazumi o okolišu: 

 

MULTILATERALNI UGOVORI U 

OBLASTI OKOLIŠA

MJESTO I GODINA

USVAJANJA

DATUM RATIFIKACIJE 

 

SLUŽBENI GLASNIK BiH BR.1

 

 Okvirna konvencija UN o klimatskim promjenama

Rio de Žaneiro, 1992

2000

19/00

 Kjoto protokol

Kjoto, 1997

2008

3/08

 Međunarodna konvencija za zaštitu biljaka

Rim, 1951

2003

8/03

 Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovog odlaganja

Bazel, 1989

2000

31/00

Konvencija UN o biološkoj raznovrsnosti

Rio de Žaneiro, 1992

2002

12/02

 • Protokol iz Kartagene o biološkoj si­gurnosti

Kartagena, 2000

2008

 12/08

 Konvencija UN o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa velikim sušama i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi

Pariz, 1994

2002

 12/02

 Konvencija o saradnji radi zaštite i održivog korištenja rijeke Dunav

Sofija, 1994

2005

 65/05

 Konvencija o uspostavljanju evropske i sredozemne organizacije za zaštitu biljaka

Pariz, 1955

2005

 8/08

 Konvencija UNECE-a o pristupu informacijama, učešću javnosti u procesu odlučivanja i pristupu pravosudnim organima iz oblasti okoliša

Arhus, 1998

2008

 

 • Protokol o registru zagađivača i dometu zagađenja (PRTR)

Kijev, 2003

 2003o

 

 Konvencija o persistentnim organskim polutantima

Stokholm, 2001

2010

1/10 

Konvencija o procjeni prekograničnog uticaja na okoliš

Espo, 1991

2009 

8/09

 • Protokol o strateškoj procjeni okoliša

Kijev, 2003

2003o

 

Konvencija o očuvanju evropskih prirodnih vrsta  i prirodnih staništa

Bern, 1979

2008 

8/08

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

Kranjska Gora, 2002

2003

 

 Konvencija o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera

Helsinki, 1992

2009

8/09

• Protokol o vodi i zdravlju 

London, 1999 

2010

 

• Izmjene članova 25 i 26 Konvencije o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera 

Madrid, 2003 

2010

 

• Protokol o građanskoj odgovornosti i kompenzaciji za štetu uzrokovanu prekograničnim uticajima industrijskih nesreća na prekogranične vode

Kijev, 2003

2003o

 

 Konvencija o prekograničnim uticajima industrijskih incidenata

Helsinki, 1992

Ratifikacija u toku

 

 Okvirna konvencija Vijeća Evrope o vrijednosti kulturne baštine za društvo

Faro, 2005

2009

 

Ugovor o energetskoj povelji

Lisabon, 1994 

2001

 

• Energetska povelja – Protokol o energetskoj efikasnosti i pripadajućim aspektima okoliša

Lisabon, 1994

2001

 

Konvencija o sigurnosti i zdravlju u rudnicima

Ženeva, 1995 

2010

 

Konvencija o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi

Ženeva, 2001 

2010 

 

Konvencija o radu u sektoru ribarstva

Ženeva, 2007

2010

 

Konvencija o sprečavanju velikih industrijskih nesreća 

Ženeva, 1993 

2010

 

Evropska konvencija o krajoliku

Firenca, 2000 

2010o

 

Konvencija o zabrani korištenja, skladištenja, proizvodnje i prevoza protupješadijskih mina i o njihovom uništenju

Oslo, 1997 

1998

 

Konvencija o prethodno informiranoj saglasnosti procedura za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnom prometu

Roterdam, 1998

2006

14/06

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama  divlje flore i faune (CITES)

Vašington D.C, 1973

2008

11/08

• Amandman Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (član XI)

Bon, 1979

 2009

 

Evropski okvir konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica i vlasti

Madrid, 1980

2008

 

Konvencija o međunarodnom prevozu robe željeznicom

Bern, 1980

1996

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign