Vode su opće dobro i kao takve su pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona, grada i općine. Konkretno, u Federaciji BiH Zakonom o vodama, uređuje se način upravljanja vodama unutar njene teritorije. Upravljanje vodama obuhvata zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenje vodotoka i drugih voda, a ovim Zakonom uređuju se i vodno dobro i javno vodno dobro, vodni objekti, pravna lica i druge institucije nadležne za pojedina pitanja upravljanja vodama i druga problematika vezana za vode u Federaciji BiH.

Podsjećamo, Aarhus centar u BiH je uz pomoć stručnjaka pripremio analizu Nacrta Zakona o vodama FBiH a koji su predložili različite izmjene, s posebnim osvrtom na male hidroelektrane i njihov uticaj na vodne mase. Analiza je zatim bila predstavljena javnost 22. marta, za Svjetski dan voda, a nakon toga je uz prisustvo i podršku velikog broja bh. medija predata na protokol Parlamenta Federacije BiH u petak, 14. aprila ove godine.

Skoro mjesec dana poslije dobili smo odgovor od tajnika Predstavničkog doma FBiH Ivana Miličevića u kojem stoji da je spomenuti Zakon  u parlamentarnoj proceduri još od 2018. godine. Dakle, pet godina je u proceduri i još uvijek ništa. Nikakvog pomaka, zainteresovanosti i, rekli bismo, poštovanja javnog interesa da se konačno donese Zakon koji će štititi naše prirodno blago, rijeke, od uništavanja od strane ljudi koji gledaju samo svoju trenutnu korist. A dolaskom novog premijera, povučen je i ovaj Nacrt Zakona iz parlamentarne procedure, u skladu sa standardnim  procedurama prilikom smjene vlasti.

“Nacrt  je trenutno povučen iz  parlamentarne procedure, što nam je potvrđeno od strane Vlade FBiH. Međutim, ponovo ćemo razgovarati sa parlamentarcima, stručnjacima i građanima, te ponovo, ako treba, pozvati odgovorne da prvo pročitaju analizu koju su radili bh. stručnjaci koji su im doslovno ponudili rješenje na papiru. Očekujemo  da se konačno, nakon pet godina, Zakon o vodama FBiH, uvrsti u dnevni red.  A u skladu sa  uputama stručnjaka, možda je najbolje i izglasat i potpuno novi Zakon koji će uistinu štititi svaku kap vode;”  rekla nam je izvršna direktorica Aarhus centra u BiH Emina Veljović.

Prvi u nizu razgovora obavili smo sa zastupnikom u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Damirom Nikišićem.

Aarhus: Nakon  što smo zvanično predali Stručnu analizu Zakona o vodama FBiH na protokol Parlamenta FBiH, dobili smo i pisani odgovor u kojem stoji da je Nacrt izmjene zakona već u proceduri. Svjesni smo toga, ali nas zanima, hoće li se konačno o njemu očitovati, obzirom da je u proceduri  još od 2018. godine?

Damir: Važno je staviti ga na dnevni red. Kada ga stavimo na dnevni red onda ćemo se i očitovati o njemu. Pretpostavljam da se neće donositi po hitnom postupku već će biti predviđen i period za javnu raspravu.

Aarhus:  Jeste li zainteresovani da pročitate analizu za koju smo angažovali bh. stručnjake, koji su mjesec dana intenzivno radili na istraživanjima? Rado ćemo Vam je dostaviti u elektronskoj formi.

Damir: Zainteresovan sam.  Pretpostavljam da su stručnjaci pored analize napisali i  amandmane na postojeći zakon ili na nacrt zakona o njegovim izmjenama i dopunama i spreman sam ih predati u vaše ime na raspravi u parlamentu.

Aarhus: Naši stručnjaci su mišljenja da bi najbolje bilo napraviti novi Zakon i njega izglasati, prema Vašem mišljenju, postoji li takav scenario?

Damir: Ako amandmani mijenjaju 50% sadržine zakona, onda to znači da se zakon mora ponovo napisati. Ako imate spreman takav dokument, možemo lobirati da se on preda kao prijedlog novog zakona i da se stavi na dnevni red umjesto onog koji je od 2018. u proceduri.

Aarhus: Nakon svega, koji su sljedeći koraci koje će Parlament FBiH poduzeti kada je u pitanju zaštita voda u Federaciji?

Damir: Nakon čega? Ništa još nismo ni uradili na tom planu. Kao što i sami kažete prvo je potrebno donijeti novi zakon ili dobar zakon o izmjeni i dopuni postojećeg. Kada se donese taj zakon, a to je ono što parlamentarci, tj. zakonodavci rade, onda i zakonodavci i nevladin sektor mogu pozivati i vršiti pritisak na vladu, tj. izvršnu vlast i inspekcije da ga provode.

Aarhus: Kakav ćete stav zauzeti s obzirom da su svi zakoni povučeni iz procedure po nalogu novog premijera i namjeravate li uvažiti stav NVO-a?

Damir: Ako su svi zakoni povučeni iz procedure, pa i onaj o izmjenama i dopunama postojećeg zakona onda je to dobro, koliko sam shvatio iz vaših pitanja. Onda možemo ići sa novim zakonom umjesto onog iz 2018. Možemo ići sa vašim zakonom.

Kontakt:

Lajla Ćesko, PR projekta Prekini lanac korupcije: “Zaštitimo rijeke”

e-mail: lajla.cesko@aarhusbih.ba

Intervju je rađen u okviru projekta Prekini lanac korupcije:“Zaštitimo rijeke!” koji je dio šireg programa “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” implementiranog od strane CCI uz finansijsku podršku USAID”. Sadržaj intervjua je isključiva odgovornost Resursnog Aarhus centra i ne mora nužno održavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.