Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) poziva studente i mlade na KONKURS za seminarske radove na temu „Vjera i nauka u borbi za zaštitu životne sredine“ i pod-oblastima:

  • Klimatske promjene,
  • Energetska tranzicija,
  • Energetsko siromaštvo,
  • Značaj zaštite voda.

Rok za predaju radova je: 26. februar 2024. u 12h
Radove poslati isključivo elektronski u word-u, na e-mail adresu: office@cekor.org

CEKOR u okviru projekta “Inter-faith dialogue in Western Balkans on climate change 2023” organizuje online takmičenje najboljih radova studenata društvenih nauka i bogoslovskih fakulteta iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Radovi su: tekstovi u formi kratkog seminarskog rada (3-5 strana A4), na bilo kom jeziku regiona ili na engleskom jeziku, sa sažetkom. Seminarski rad može biti pregledni rad ili originalno autorsko razmišljanje na temu, uz navođenje korištene literature.

 10 najuspješnijih radova objavit ćemo u posebnoj publikaciji, a 3 najbolja rada će dobiti i novčane nagrade (200, 300 i 400 EUR).

Pozadina

  • Upotreba fosilnih goriva i industrijske aktivnosti koje dovode do povećanih emisija ugljen-dioksida i metana su ključni faktori za stvaranje efekta staklene bašte i globalno otopljavanje, kao i pogoršanje kvaliteta vazduha. U Srbiji, zemlji koja se nalazi u jednoj od globalnih „vrućih tačaka”, srednja temperatura povećala se znatno više od globalne, za 1,8 stepeni Celzijusa, a posebno su toplija ljeta, tokom kojih je zabilježen porast od čak 2,6°C. Srbija je tako najranjivija zemlja Evrope po pitanju klimatskih promjena, ali i među najsporijim u odgovoru na izazove.
  • Da bi se dogodila promjena na kojoj se radi već nekoliko decenija kroz naučna i tehnološka istraživanja, kroz političke i ekonomske mjere, te globalne procese, potrebno je da razumijemo uzroke i posljedice globalne situacije promjene klime i zagađenja životne sredine.
  • Održiva rješenja za rastuću ekološku i klimatsku krizu traže suštinsku promjenu načina života, proizvodnje i potrošnje i odnosa čovjeka prema prirodi, te preuzimanje individualne i kolektivne odgovornosti za stanje planete koju ostavljamo budućim generacijama.
  • Također, sve je više novih linija podjele među ljudima, atomizacije društva, sukoba i nasilja, i novih formi porobljavanja i eksploatacije. U takvom okruženju potrebno je osnažiti mlade ljude da svojim idejama daju doprinos rješavanju navedenih problema.

Dalji koraci

Planiran je online webinar gdje će odabrani autori moći prezentovati svoje radove a ujedno i poslušati predavanja naših eminentnih stručnjaka u ovoj oblasti sa kojima će se moći razmijeniti mišljenja na temu. Podstičemo studente da prilikom pisanja svojih radova razmisle o mogućim budućim projektima u kojim bi željeli da i sami učestvuju a vezani su za temu borbe protiv klimatskih promjena i borbu protiv energetskog siromaštva, a koji bi mogli da se realizuju i konkretno u budućnosti u saradnji sa CEKOR-om ili nekom drugom organizacijom.