Europski parlament u Strazburu je 27.2.2024. godine, u prvom čitanju usvojio ANTI-SLAPP direktivu poznatiju kao Dafnin Zakon.

Ovaj potez Europskog parlamenta je pozitivno dočekan i pozdravljen od strane svih aktivista/aktivistica, boraca/borkinja za ljudska prava, novinara/novinarki kao i svih organizacija za zaštitu ljudskih prava u Europi.

Dafnin zakon pruža zaštitu svima koji učestvuju u javnoj participaciji u pitanjima od javnog interesa, uključujući novinare/novinarke i aktiviste/aktivistice. Neki od elemenata uvedenih direktivom su procesne garancije, podrška okrivljenima u sudskom postupku, prijevremeno otpuštanje, dodjela troškova i zaštita od presuda trećih zemalja.

Ovim se staje u kraj upotrebi tužbi koje podrivaju slobodu medija i ušutkavaju kritičko izvještavanje te zastrašuju i proganjaju aktiviste/aktivistice koji podignu svoj glas protiv uočenih nepravilnosti u njihovoj okolini.

Direktiva će sada proći kroz određene administrativne procedure te se očekuje da će biti objavljena u službenim novinama do kraja aprila ili početkom maja 2024. Nakon toga se očekuje da zemlje članice Europske unije se počnu pripremati za implementaciju na nacionalnom nivou.

“SLAPP“ tužbe (skraćenica izvedena od engleskih riječi: Strategic Lawsuit against Public Participation ili „strateška tužba protiv javnog učešća“) se specifično usmjeravaju lično na aktiviste/aktivistice i novinare/novinarke kako bi ih se zastrašilo i opteretilo sa (nerijetko nerealno visokim) troškovima odbrane a što bi za rezultat imalo da aktivisti odustanu od kritikovanja, istraživanja,  protivljenja,  učešća na građanskim inicijativama, iskazivanja kritičkih stavova ili mišljenja o nekoj temi odnosno da odustanu od bilo kakve javne rasprave ili debate o javnim interesima.

Sa ciljem zaštite ekoloških aktivista/ica i građana/ki od nelegalnih represija, Eko Hub Sarajevo odnosno Aarhus centar u BiH podnio inicijativu za donošenje Zakona o građanskoj inicijativi i građana/ki i aktivista/ica na nivou Federacije BiH. Ovaj zakon bi uveliko olakšao građanima i građankama da slobodno iskazuju svoje mišljenje i stavove te da se aktivno organizuju i bore za svoja uvjerenja, uključujući i zaštitu okoliša i zdravlje planete koju žele sačuvati za sebe ali i buduća pokoljenja.

Šta usvajanje ANTI-SLAPP direktive od strane Europskog parlamenta znači za Bosnu i Hercegovinu?

Direktiva je zakonodavni akt kojim se utvrđuje cilj koji države članice EU-a moraju ostvariti. Zemlje moraju same osmisliti svoje zakone o tome kako će te ciljeve postići.

S obzirom na status Bosne i Hercegovine, realno je za očekivati da će i Bosna i Hercegovina biti primorana prilagoditi svoje zakonodavstvo sa europskim praksama. Uprkos negativnim trendovima (kao što je kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj) Bosna i Hercegovina je sada u povoljnom momentu da napravi pozitivan iskorak usvajajući Zakon o građanskoj inicijativi i građana/ki i aktivista/ica koji su već inicirani od strane Aarhus centra uz podršku svih Eko HUBova.. Usvajanje ANTI-SLAPP direktive od strane Europskog parlamenta je sada jak vjetar u leđa pozitivnim snagama koje prepoznaju značaj iniciranih zakona.

Usvajanjem zakona u BiH bi se napokon stalo u kraj rastućem trendu nicanja nerealnih tužbi protiv ekoloških i drugih aktivista/aktivistica te novinara/novinarki koji su svoje živote i vrijeme posvetili spriječavanju nelegalnih i drugih nepravilnosti u bosanskohercegovačkom društvu.

Kontakt: Liljana Meshaj,  projektna asistentica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH”    koordinator@aarhus.ba

Saopštenje je izrađeno uz podršku projekta “Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava  Švedska. Sadržaj je isključiva odgovornost Aarhus centra u BiH i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske