Sunnyside Communities

Edukacija

Naziv projekta: Škola planinarstva i ekologije „Dragi Novaković“

Donator: Misija OSCE-a u BiH

Tema/oblast: planinarenje, zaštita okoliša

Trajanje projekta: 3 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

Edukativni seminari na temu planinarenja i šumskih ekosistema na planinama u okolini Sarajeva i Banja Luke

Planinarske ture, praktična nastava

Testiranje znanja na teme planinarenja i šumskih ekosistema

Dodjela certifikata i nagrada

Aktivnost: Edukativni seminari

Donator: volonterski doprinos članova Aarhus centra

Tema/oblast: epidemiološko istraživanje, zaštita okoliša, okolišno pravo, zdrava ishrana

Trajanje aktivnosti: 2 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

  • Edukativni seminari na teme
  • Uvod u epidemiološko istraživanje
  • Ušteda pitke vode u domaćinstvima
  • Značaj urbanog zelenila
  • Pravilna ishrana
  • Ostvarivanje prava pristupa informacijama i pravdi u oblasti okoliša

Naziv projekta: “Upcycling Challenge”

Donator: Češki fond za Ciljeve Održivog Razvoja

Tema/oblast: Edukacija mladih o metodama upcyclinga i o  Ciljevima Održivog Razvoja

Trajanje projekta: 9 mjeseci

 

 

 

Glavne aktivnosti projekta

U okviru projekta pod nazivom “Upcycling Challenge” “Fond za Izazov-Češka rješenja za ciljeve održivog razvoja –Challenge Fund: Czech Solutions for the Sustainable Development Goals” uz podršku neprofitne organizacije Nadace Veronica iz Republike Češke  i Grada Sarajevo, Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” odlučio je da motiviše mlade, talentovane učenike tekstilnog dizajna u Sarajevu i kroz radionice u Brnu u Češkoj da ih poduči o mogućnostima i vještinama izrade modnih odjevnih predmeta korištenjem isključivo “upcycling metode” koja podrazumjeva prenamjenu već postojeće svrhe određenog materijala, tipa tkanine ili tekstila, uz naglasak da finalni proizvodi trebaju biti praktični, nosivi i prezentabilni izgledom koji može da parira estetici mode koja se može vidjeti na modnim pistama.

Nadace Veronica (http://nadace.veronica.cz/page/o-nadaci.php) je samoodrživa, ekološka neprofitna organizacija sa kojom smo sarađivali na ovom projektu i koja djeluje u južnoj Moravskoj još od 1992. godine. Njene aktivnosti finansiraju se isključivo iz postupaka socijalnog poduzetništva, dobrotvorne aukcije i lanca dobrotvornih trgovina u Brnu.

Projekat je zvanično započeo 13 maja 2019. godine kada je osam najboljih kandidata (učenica) u svrhu navedene obuke u radionicama otputovao u u Brno u Češku Republiku uz pratnju direktorice, svog profesora, i uz pratnju dizajnerice koji ima iskustva u radu sa upcycling metodom.

Osnovni cilj ovog prijekta je bio promovisanje ekoloških rješenje za prenamjenu materijala upotrebljivih u kreativne i praktične svrhe. Dodatni, odnosno paralelni cilj je bilo inspirisati buduće mlade dizajnere, odnosno talentovane učenice Srednje škole primjenjenih umjetnosti u Sarajevu, kultivisanjem njihovih afiniteta i dodatnim usavršavanjem.

Ekotekstil dizajn je moda budućnosti jer omogućava očuvanje planete Zemlje. Prema procjenama stručnjaka, čak 80% od ukupne energije potrošene na Zemlji troši se upravo na proizvodnju odjeće. Za proizvodnju jedne majice, potroši se čak 2000 litara vode. Ovo su zaista zabrinjavajući podaci, s obzirom na to da se odjeća u današnjem sviijetu sve više jednokratno upotrebljava, dok se ‘prava’ vijednost tkanine ne odražava u tržšnim cijenma.

Svetlana Kuliškova, dizajnerica iz Češke je održala predavanje učenicama Srednje škole primjenjenih umjetnosti u Sarajevu na kojem je objasnila da “brza moda” podrazumijeva brzu proizvodnju odjeće, tj. otprilike svake tri sedmice nastaje nova kolekcija. U tekstilnoj industriji zaposleno je oko 40 miliona ljudi, a 85% su žene. Životni ciklus u svijetu mode podrazumijeva putovanje od proizvodnje do odbacivanja određene stvari, a upcycling podržava životni vijek tekstila. Na ovaj način smanjile bi se količine otpada koji nastaje tokom same proizvodnje odjeće, tj. 25-47% otpada. Danas se reciklira otprilike 10% materijala, iako je moguće reciklirati 100%. “Zero waste” podrazumijeva tehniku dizajniranja koja eliminira otpad tokom procesa dizajniranja.

U sklopu “Upcycling Challenge” projekta bio je održan Fashion Show u Sarajevu, tokom kojeg je odabran pobjednički dizajn dvije učenice. Pobjednice na Sarajevo Fashion Show-u su zatim imale priliku svoje kreacije izložiti na Fashion Week-u u Brno, u februaru 2020. Pobjednice na Sarajevo Fashion Show-u su imale obezbjeđeno putovanje i smještaj tokom ponovnog boravka u Brno.

Tokom implementacije ovog projekta više od 20 domaćih i stranih medija su pratili aktivnosti i izvještavali o progresu; objavljeno je više of 15 izvještaja i više od 100 fotografija i 10 videa sa događaja na web stranici i društvenim mrežama AS Sarajevo; kao i putem socijalnih mreža Nadace Veronika i Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo. Također, aktivnosti su popraćeni gostovanjem u TV emisijama poput Eko logika, BHRT i emisji Hayat TV.

Naziv projekta: Re: Creativa 2019

Donator: Misija OSCE-a u BiH, Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o., prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u BiH i EKOPAK, prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom u BiH

Tema/oblast: Edukacija mladih o metodama upcyclinga i Ciljevima Održivog Razvoja

Trajanje projekta: 1 mjesec

 

Glavne aktivnosti projekta

Re: Creativa projekat” je imao za cilj da podrži nacionalne i globalne napore u održivom upravljanju otpada, pokušavajući smanjiti proizvodnju otpada kroz promociju upcycling-a i reciklaže. ”Cilj održivog razvoja br. 12 je upravo: Obezbijediti održivu, odgovornu potrošnju i proizvodnju, smanjenjem generisanog otpada do 2030. godine putem prevencije, recikliranja i ponovnog korišćenja otpada. Negativni uticaji otpada su generalno jedno od najznačajnijih pitanja životne sredine u BiH. Od 2003. godine, generisani komunalni otpad u BiH stalno raste, a 2010. godine iznosio je 332 kg po glavi stanovnika. Pouzdani statistički podaci o proizvodnji ambalažnog otpada u BiH ne postoji, ali procjene ukazuju da godišnja količina ambalažnog otpada iznosi oko 240.000 tona. Trenutni nivo recikliranja u BiH je nizak u poređenju sa razvijenim zemljama. Od ukupne mase komunalnog otpada, manje od 5% recikliraju se odvojeno, dok 95% mješovitog komunalnog otpada se nalazi na odlagalištima.

 

 Cilj ovog projekta je bio da se grupi srednjoškolaca pruži priliku da uči o praksi upcycling-a (upcycling, poznat i kao kreativna ponovna upotreba, je proces pretvaranja nusproizvoda, otpadnih materijala, beskorisnih ili neželjenih proizvoda u nove materijale ili proizvode boljeg kvaliteta ili za bolju ekološku vrijednost).

Radionice je održavao profesor iz Elektrotehničke škole za energetiku, Sarajevo koji je kroz ovaj projekat prenio novu vještinu generiranja prihoda učenicima, naučio ih je o mogućnostima reciklaže i upcycling-a.

 

U projekat su bile uključene Elektrotehnička škola za energetiku, te Srednja škola primjenjenih umjetnosti sa područja Sarajeva. Kroz projekat su učenici imali priliku izraditi nove korisne predmete, koju su prodali na izložbi održanoj u BBI centru 23.04.2019. godine.

 

Projektne aktivnosti je implementirao projektni tim koji su činili koordinator projekta, administrativni asistent i asistent za vidljivost. Projekat “Re:Creativa 2019,” je implementiran u periodu 10. april – 10. maj 2019. godine.

 

 

Naziv projekta: Pretvori otpad u korisnu stvar

Donator: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ZEOS i Grada Sarajevo.

Tema/oblast: Edukacija mladih o metodama upcyclinga i Ciljevima Održivog Razvoja

Trajanje projekta: 4 mjeseca

 

Glavne aktivnosti projekta

Pretvori otpad u korisnu stvar” je projekat koji je Aarhus centar Sarajevo implementirao od septembra 2019. godine do decembra 2019. godine sa osnovnim školama Maarif Schools of Sarajevo  i OŠ “Kovačići.”

Projektom “Pretvori otpad u korisnu stvar” se nastojalo doprinijeti razvoju svijesti osnovaca o značaju smanjenja količine komunalnog otpada iskorištavanjem sirovina kroz lutkarske predstave. U periodu od četiri mjeseca uspostavljena je saradnja sa kantonalnim resorsnim ministarstvom i dvije osnovne škole sa područja Kantona Sarajevo sa kojima su se realizirale projektne aktivnosti. Aktivnosti su se realizirale sa ekološkim, likovnim i dramskim sekcijama u četvrtim i petim razredima. Aktivnosti su bile vezane za izradu lutaka od sekundarnih sirovina i pripreme učenika – učesnika u realizaciji lutkarskih predstava na kraju projekta. Završna manifestacija na kojoj su se obje škole predstavile sa lutkarskim predstavama na zadati scenario je održana 24. decembra 2019.godine.

Tokom implementacije ovog projekta objavljeno je više of 10 izvještaja i više od 60 fotografija i 10 videa sa događaja na web stranici i društvenim mrežama AS SA; kao i putem socijalnih mreža osnovnih škola Maarif Schools of Sarajevo  i OŠ “Kovačići.”

 

 

Naziv projekta: “Matica života”

Donator:  Europska unija

Tema/oblast: Edukacija o pčelarstu i o Ciljevima Održivog Razvoja

Trajanje projekta: 8 mjeseci

 

Glavne aktivnosti projekta

Projekat pod nazivom Matica života Društvo pčelara Kantona Sarajevo implementirao u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija, implementira UNDP, u saradnji sa Općinom Stari Grad Sarajevo i partnera Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH.

Projekat je trajao osam mjeseci, od toga sedam mjeseci tj. 28 radionica teoretske i praktične nastave. Projekat je zvanično započeo 1. novembra 2019. Radionice su se održavale u prostorijama Društva pčelara Kantona Sarajevo u ulici Jadranska broj 5, a praktični dio nastave se održavao na oglednim pčelinjacima edukatora tokom proljeća 2020 godine.

Tokom implementacije ovog projekta objavljeno je 5 izvještaja i više od 20 fotografija i 2 videa sa događaja na web stranici i društvenim mrežama AS Sarajevo; kao i putem socijalnih mreža Društva pčelara Kantona Sarajevo.

Naziv projekta: Ekološka pravna klinika

Donator:  Misija OSCE-a u BiH i Grad Sarajevo.

Tema/oblast: Edukacija studenata prava o ekološkom pravu

 Trajanje projekta: 8 mjeseci

Glavne aktivnosti projekta

Projekat “Ekološka pravna klinika” je organizirana za 20 studenata Pravnih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu u periodu 23.09.-23.12.2019. a zatim i ponovo u periodu od 01.10.2020. d0 30.12.2020.  godine, sa ciljem povećanja broja pravnih eksperata u oblasti okoliša budući da trenutno imamo deficit pravnog kadra koji se bavi ovom pravnom oblasti. Za obje organizovane  Ekološke pravne klinike  održane su po četiri sesije, na kojim su učesnici imali priliku da odslušaju teorijska pradavanja o pravu okoliša od strane pravnih i ekoloških eksperata ali i da stečeno znanje praktično primjene pri rješavanju slučajeva iz prakse. Ovakav pristup se pokazao uspješnim s obzirom na izuzetno pozitivne reakcije studenata i profesora koji su učestvovali u projektu. Svim polaznicima klinike su dodijeljeni i certifikati. Također, Aarhus centar je tokom trajanja projekta potpisao Memorandum o saradnji sa oba fakulteta učesnika projekta.

Tokom implementacije ovog projekta objavljeno je 15 izvještaja i više od 60 fotografija i 2 videa sa događaja na web stranici i društvenim mrežama AS Sarajevo; kao i putem web stranica Misije OSCE-a u BiH, Grada Sarajevo i Pravnih univerziteta. Također, lokalni mediji, poput Dnevi avaz, FENA i sl., su izvještavali o aktivnostima projekta.