Sunnyside Communities

Europske integracije

Naziv projekta: Podrška SECO grupe za okoliš, energiju i transport u BiH u lobiranju za donošenje strateških okolišnih dokumenata u BiH

Donator: EU

Tema/oblast: EU integracije, IPA programiranje

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

 • Organiziranje sastanaka sa relevantnim predstavnicima vlasti
 • Organiziranje i realiziranje zagovaračkih uličnih događaja u 6 regionalnih centara i distribucija letaka zagovaranja
 • Podrška inicijativi kroz potpisivanje peticije i pisama podrške
 • Organiziranje završnog javnog događaja

Naziv projekta: Eko BiH

Donator: Evropska komisija

Tema/oblast: Okolišna legislativa, uključivanje javnosti u procese donošenja okolišnih odluka, jačanje kapaciteta OCD-a

Trajanje projekta: 30 mjeseci

 

Glavne aktivnosti projekta

Projekat “Eko BiH” Aarhus centar u BiH (skraćeno AC Sarajevo) implementira kao partnerska organizacija od januara 2019. godine, u suradnji sa Centrom za životnu sredinu (CZZS), kao glavnim projektnim aplikantom, i Centrom za ekologiju i energiju (CEE), kao projektnim partnerom implementatorom.

Opšti cilj projekta je jačanje uključenosti okolišnih OCD u kreiranje, provedbu, i praćenje sektorskih strategija, politika i procesa donošenja odluka u pogledu okoliša, klimatskih promjena i integracije u EU.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. a) poboljšati transparentnost i strateško planiranje okolišnih OCD-a u BiH;
 2. b) podržati finansijsku autonomiju poticanjem saradnje, razmjene iskustava i resursa za zajedničke akcije;
 3. c) omogućiti efikasnost, pouzdanost i vidljivost aktivnosti i uticaja mreže Eko-BiH.

Izgradnja kapaciteta ekoloških organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica predstavlja izravan odgovor na globalni cilj programa za podršku uključivanju okolišnih OCD u razvoj ekoloških strategija i procesa integracije u EU. Fokus izgradnje kapaciteta u prvom dijelu akcije je stavljen na unutrašnju strukturu, ljudske, finansijske i tehničke kapacitete pojedinih organizacija kao i Eko BiH mrežu u cilju konsolidacije mreže i njenih članova. Drugi dio izgradnje kapaciteta biće posvećen razvoju i unapređenju znanja o pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša (Poglavlje 27), procesu prenošenja EU direktiva u domaće zakonodavstvo i metodama za praćenje i evaluaciju.

U sklopu “Eko BiH” planirane su i do sada sporovedene monogobrojne kampanje, poput Inicijative za usvajanje Prijedloga Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom da ovaj Zakon predstavlja pravnu osnovu na kojoj se baziraju sve ostale zakonske regulative iz oblasti zaštite okoliša u FBiH, ovom Inicijativom se nastojalo ubrzati proces njegovog usvajanja i ispunjavanje jednog od veoma bitnih pravnih uslova BiH na putu u Evropsku uniju. Naime, posljednjih sedam godina, Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša FBiH se nalazi u veoma sporoj proceduri usvajanja Parlamenta FBiH.

Inicijativa se sastojala od prikupljanja potpisa građana u Sarajevu, Zenici, Kaknju, Tuzli, Jablanici i Mostaru, tokom mjeseca septembra, 2019. Tokom dnevnih akcija u trajanju do tri sata u svakom gradu (u Sarajevu ukupno tri dana, odnosno ukupno 9 sati), svojim potpisom pružilo je podršku više od 1000 građana i poručilo da je bolja zaštita okoliša prijeko potrebna. Ubrzo nakon pokretanja Inicijative, na prijedlog predsjednice Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam, Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zakazan je sastanak sa predstavnicima Parlamenta FBiH, u ponedjeljak, 23.09.2019., kada je i zvanično završena kampanja Inicijative sa dostavljenim potpisima Parlamentu FBiH. Također, istog dana predstavnici AC Sarajevo, CZZS i CEE su bili na sastanaku koji je organizovalo Federalno ministarstvo za okoliš i turizam (FMOiT), na istu temu: usvajanje Prijedloga Zakona o zaštiti okoliša FBiH.

Tokom sastanaka sa predstavnicima Parlamenta BiH i predstavnicima FMOiT-a, naglašen je značaj Inicijative, kao i potreba daljeg učešća nevladinog sektora tokom odlučivanja o okolišnim pitanjima. Uvažen je i značajan doprinos AC Sarajevo, CZZS, CEE i ostalih članica Eko BiH mreže tokom pripreme i predlaganja jedanaest dodatnih amandmana na Zakon, od kojih je Vlada Federacije BiH prihvatila pet, tokom mjeseca jula 2019.

U okviru Inicijative, održan je i okrugli stol, 9. septembra u Sarajevu, kojem su prisustvovali članovi Eko BiH mreže, predstavnici Federalnog ministarstva za okoliš i turizam, kao i predstavnica Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU. Na okruglom stolu je zaključeno da Prijedlog zakona o zaštiti okoliša FBiH, sa predloženim amandmanima, predstavlja pomak u zaštiti okoliša, ali da je neophodno svakodnevno raditi na njegovoj implementaciji, unapređenju i usaglašavanju sa evropskim zakonodavstvom.

Nakon pet godina, 24.09.2019. tokom pete redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, napokon je usvojen Prijedlog zakona o zaštiti okoliša FBiH. U 2020. godini Inicijativa za usvajanje Prijedloga Zakona je nastavljena, organizovanjem još jednom okruglog stola, kao i uličnih akcija na temu “Glasaj za okoliš!”

Tokom implementacije Inicijative i ostalih projektntih aktivnosti Aarhus centra Sarajevo, više od 50 domaćih i stranih medija su pratili i izvještavali o progresu ovih aktivnosti; objavljeno je više of 30 izvještaja, više od 200 pojedinačnih intervencija i pružanja pravne pomoći lokalnim zajednicama, više od 300 fotografija sa trena akcija objavljenih  na web stranici i društvenim mrežama Aarhus centra Sarajevo; kao i putem zasebne mreže “Eko BiH” projekta i EU Resursa.

Naziv projekta: SECO grupa za okoliš, energiju i transport u BiH

Donator: TACSO BiH, EU

Tema/oblast: EU integracije, IPA programiranje

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Glavne aktivnosti projekta:

 • U okviru sektora za okoliš, energiju i transport Aarhus centar Sarajevo učestvuje u procesu auspostave institucionalnih mehanizama za konsultacije nadležnih državnih institucija sa organizacijama civilnog društva za potrebe programiranja IPA II (2014. – 2020.)
 • Aarhus centar Sarajevo je 18. i 19.12.2014. god. zajedno sa kolegama iz Centra za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo i Eko element Bugojno uz podršku od strane TACSO projekta u BiH organizirao radionicu pod nazivom: “Mogućnosti učešća OCD-a iz sektora okoliš (životna sredina), energija i transport u procesima programiranja i monitoringa realizacije sredstava iz IPA II u BiH”.
 • Ciljevi održavanja radionice bili su:

– Informirati OCD, članice sektorskog mehanizma za sektore okoliša, energije i trasport u BiH (SECO ETE) i druge zainteresirane strane, o mogućnostima uspostave konsultativnog SECO mehanizma u BiH i njihovog uključivanja u sam proces

– Razmijeniti iskustva sa zemljama iz regiona, koje koriste sektorski pristup u planiranju, programiranju i praćenju IPA sredstava EU

– Istražiti mogućnosti da se sektori okoliša, energije i transporta nađu u Strateškom dokumentu BiH kao zemlje korisnice IPA sredstava (eng. Country Strategy Paper – CSP)

Naziv projekta: “Misli o prirodi!” – Eko HUB Sarajevo

Donator: Švedska u partnerstvu sa projektnim implementatorom Centar za promociju civilnih inicijativa

Tema/oblast: Jačanje kapaciteta Eko HUB Sarajevo, pokretanje lokalnih inicijativa u cilju rješavanje lokalnih ekoloških problema, edukacija predstavnika lokalnih vlasti, pomoć Eko školama 

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Glavne aktivnosti projekta

Projekat “Misli o prirodi”- Eko HUB Sarajevo finansira  Švedska a implementira Centar za promociju civilnih inicijativa (CPCD) Sarajevo.

Opći cilj akcije projekta je kreiranje jedinstvenog Eko HUB-a Sarajevo, od Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH” (skraćeno AC Sarajevo)  osposobljavanjem i jačanjem učešća  AC Sarajevo u formiranju, provedbi, praćenju sektora, politika i procesa donošenja odluka vezano za zaštitu okoliša,  na lokalnom nivou.

Izgradnja kapaciteta OCD-a i lokalnih zajednica u BiH predstavlja direktan odgovor na globalni cilj programa da podrži uključivanje organizacija civilnog društva u razvoj ekoloških strategija i procesa integracije u EU.  Iz tog razloga fokus izgradnje kapaciteta u prvom dijelu akcije će biti na  revidiranje postojeće unutrašnje strukture AC Sarajevo, ljudskim, finansijskim i tehničkim kapacitetima organizacije kako bi se učvrstilo Udruženje i njeni članovi.

Specifični ciljevi akcije jesu omogućiti efikasnost, pouzdanost i vidljivost aktivnosti i uticaja  Eko HUB-a Sarajevo, jačanjem suradnje sa lokalnim akterima, i inkluzivnom pristupom rješavanja konkretnih problema iz oblasti zaštite okoliša, putem:

 • edukacija organizovanih kroz projekat Misli o prirodi!;
 • organizovanih i sprovedenih lokalnih inicijativa/akcija;
 • jačanjem podrške kompanijama koje su posvećene sopstvenom unapređenju u oblasti društvene odgovornosti i zaštite okoliša;
 • suradnjom i komunikacijom sa lokalnim donosiocima odluka i drugim relevatnim lokalnim akterima o pitanjima zaštite okoliša;
 • pružanjem podrške i ostvarivanjem partnerstva sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša ili sprovode srodne programe u regiji u kojoj djeluje Eko HUB;
 • pružanjem podrške školama u procesu sticanja certifikata Eko škola; 
 • obilježavanjem značajnih datuma iz  oblasti zaštite okoliša;
 • organizovanjem uličnih, zagovaračkih kampanja na temu zaštite okoliša;
 • gostovanjem na televizijskim  emisija posvećene podizanju svijesti građana o značaju zaštite okoliša upotrebom alternativnih rješenja.

Ciljna grupa projekta je AC Sarajevo, i građani sa područija Sarajeva i Istočnog Sarajeva, koji će se  moći informisati putem Eko HUB-a Sarajevo o načinima zaštite okoliša i aktvnog djelovanja radi riješavanja određenih problema iz ove oblasti. Drugim rječima, u funkciji Eko HUB-a, AC Sarajevo je kreirati jedinstven prostor za bolju i efikasniju razmjenu informacija i načina zajedničkog djelovanja iz oblasti zaštite okoliša,  naročito tokom predstavnih događaja,  organizovanih  zagovaračkih kampanja i inicijativa/akcija.

Tokom perioda projektne implementacije u trajanju od 26 mjeseci sa početkom 01.06.2020. do 31.07.2022. Eko HUB-a, AC Sarajevo će pokrenuti ukupno 15 inicijativa/akcija koje će se ticati rješavanju ekoloških problema u području projektnog djelovanja a to su  Općina Novo Sarajevo; Općina Novi Grad Sarajevo; Općina Centar; Općina Ilidža;  Opština Istočno  Novo Sarajevo i Opština Pale.

Tokom implementacije ovog projekta do sada je objavljeno  10  izvještaja i više od 100 fotografija, 8 videa sa događaja na web stranici i društvenim mrežama AC Sarajevo; kao i putem web stranica i društvenih mreža CPCD-a. Također, lokalni mediji, poput Dnevi avaz, FENA, Klix i sl., su izvještavali o aktivnostima projekta.