Sunnyside Communities

Usluge

Aarhus Centar Sarajevo u sklopu svojih aktivnosti pruža sljedeće usluge:

  • Savjetovanje javnosti po pitanju postojećih izvora informacija o okolišu, kao i o sistemima državnih institucija koje imaju informacije iz te oblasti;
  • Besplatno/pro bono pružanje pomoći prilikom pripreme Zahtjeva za pristup informacijama (ZPI) iz oblasti okoliša/životne sredine;
  • Savjetovanje o primjeni odredaba Konvencije, kao i o zakonskim propisima na nivou države i entiteta, koji se odnose na zahtjeve javnosti za pristup informacijama o okolišu/životnoj sredini;
  • Savjetovanje i informisanje javnosti u vezi sa sudskom procedurom, administrativnim i pravnim mogućnostima za ulaganje žalbi;
  • Pružanje besplatnih/pro bono pravnih savjeta iz oblasti okoliša/životne sredine, kao i pripremanje podnesaka: zahtjevi, tužbe i žalbe primarno u administrativnim postupcima i upravnim sporovima;  
  • Savjetovanje o odabiru organizacija, ciljnih grupa i pojedinaca koji mogu biti uključeni u procedure u vezi s učešćem javnosti u administrativnim procesima koji se tiču okoliša/životne sredine;
  • Edukacija o adekvatnom načinu učešća u javnim raspravama iz oblasti okoliša/životne sredine;
  • Tehnička i logistička podrška nadležnim vlastima u pripremi nacionalnih izvještaja o implementaciji Aarhuske konvencije u BiH (organizacija pisanja izvještaja, prikupljanje i obrada informacija);
  • Podrška focal point-u za Aarhusku konvenciju u BiH, po potrebi; 
  • Informisanje o aktivnostima Sekretarijata Aarhuske konvencije pri UNECE-u i i promocija rada Sekretarijata.

 

 

 

Cist zrak u Sarajevu