Sunnyside Communities

Istraživački radovi

Naši istraživački radovi:

ANALIZA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM FBIH SA STRUČNOG ASPEKTA U SKLOPU PROJEKTA “MISLI O PRIRODI!”

NACRT ZAKONA O GRAĐANSKOJ INICIJATIVI I ZAŠTITI GRAĐANA I AKTIVISTA FBIH

AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKON O ŠUMAMA FEDERACIJE BIH

Analiza Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama FBiH

Analysis of legal changes in relation to preventing further construction of SHPP in BiH
ANALIZA ZAKONSKIH IZMJENA U ODNOSU NA SPREČAVANJE DALJNJE IZGRADNJE MHE U BIH
ANALIZA NACRTA PRIVREMENE ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA SARAJEVSKOG POLJA
EKOLOŠKI POKRET U ISTOČNOM SARAJEVU ISKUSTVA I LEKCIJE
UNAPREĐENJE ZAKONSKOG I ADMINISTRATIVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA “BENTBAŠA” I SPOMENIKA PRIRODE “SKAKAVAC”
UNAPREĐENJE ZAKONSKOG I ADMINISTRATIVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA “BIJAMBARE” I SPOMENIKA PRIRODE “VRELO BOSNE”

ENVIRONMENTAL POLICIES AND LAWS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

MISLI O SVOM OPUŠKU!
UNAPREĐENJE ZAKONSKOG OKVIRA
U CILJU PROMOVISANJA RECIKLAŽE,
UPCYCLINGA I ZBRINJAVANJE OPUŠAKA
OD CIGARETA U KANTONU SARAJEVO

Istraživački radovi Aarhus centar Sarajevo