Sunnyside Communities

Pravo na pristup pravosuđu

Relevantne odredbe ZoZŽS RS i ZoZO FBiH transponiraju obaveze pristupa pravdi propisane članom 25 IE direktive.  Zainteresovana javnost ima pravo pokretanja sudskog postupka kako bi se osporilo određeno činjenje ili nečinjenje koje vrši fizičko lice ili organ uprave koje je suprotno odredbama propisa vezanih za zaštitu životne sredine (38(2) ZoZŽS RS), odnosno ukoliko se neko ponaša oprečno okolišnim principima iz okolišnih zakona (čl. 39(2) ZoZO FBiH).  Svi predstavnici zainteresovane javnosti koji su učestvovali u prvostepenom postupku imaju pravo pokretanja upravnog spora protiv odluke (čl. 38(1) ZoZŽS RS/39(1) ZoZO FBiH).  Svako lice koje smatra da njegov zahtjev za davanje informacija nije razmatran, da je neosnovano odbijen, da na njega nije u potpunosti ili pravilno odgovoreno ima pravo pokretanja upravnog spora (čl. 37 ZoZŽS RS/38 ZoZO FBiH). Prema ZoZŽS BD, svaka osoba koja smatra da njen zahtjev za davanje informacija nije razmatran, da je neosnovano odbijen, da na njega nije u potpunosti ili pravilno odgovoreno ima pravo podnošenja žalbe Apelacijskom povjerenstvu BD.

  • Ako se obaveza aktivnog pružanja informacija ne provodi od strane nadležnog organa onda postoji mogućnost pokretanja postupka u slučaju nastanka štete zbog neobjavljivanja informacije.
  • U slučaju neizvršenja obaveze pasivnog obezbjeđenja informacija od strane nadležnog organa predviđeni su slijedeći postupci:
  1. Kada nadležni organ ne pruži zatraženu informaciju u zakonom propisanim rokovima („šutnja administracije“), žalba se podnosi rukovodiocu institucije u roku od 15 dana od dana isteka roka zbog šutnje. Javni organ ima obavezu odgovoriti na žalbu u rokovima utvrđenim zakonom (30 dana u FBiH, 60 dana u RS-u) od dana prijema žalbe. Ukoliko NEMA odgovora podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti urgenciju drugostepenom organu. Ukoliko nema odgovora u roku od 7 dana od dana predaje urgenecije podnijeti zahtjev upravnom inspektoru za vršenje nadzora nad radom  upravnog organa, koji je dužan odgovoriti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, a ako ne odgovori pokrenuti upravni spor. Ako je stranka nezadovoljna drugostepenim rješenjem pokreće tužbom upravni spor.
  2. Ako se odbija pristup informacijama, bilo djelimično ili u cjelini, nadležni javni organ donosi rješenje i navodi zakonski osnov za izuzeće i pravo žalbe navodeći organ, rok za podnošenje žalbe i troškove za žalbu. Također, se navodi i pravo obraćanja ombudsmenu i podatke za istog.
  3. Ako je stranka nezadovoljna izdatim rješenjem, postupak za ostvarenje prava u ovom slučaju je identičan kao i  postupak koji se pokreće u slučaju „šutnje administracije“.

Organi koji donose propise i nadležni organi su dužni pomagati i razvijati svijest javnosti, kao i podsticati učešće u odlučivanju , omogučavajući dostupnost informacija široj javnosti. Za slučaj nepoštivanja ove odredbe pokreće se postupak pred Ustavnim sudom jer propis nije usvojen u propisanoj proceduri.

Na teritoriji cijele BiH, rješenje po zahtjevu za izdavanje ekološke/okolinske dozvole sadrži upustvo o pravnom lijeku. I na ovaj način se zainteresovana javnost obavještava o modalitetima koji im stoje na raspolaganju u pogledu odluke po zahtjevu za određenu ekološku/okolinsku dozvolu.

U slučaju neuspjeha na nacionalnom forumu (iscrpljenost pravnih lijekova) postoji mogućnost obraćanja međunarodnim forumima. Lista mogućih foruma odnosi se na: ACCC (Aarhus Convention Compliance Committee), ECHR (European Court of Human Rights), MEA Sekretarijati.